Szukaj
Close this search box.

Uwagi RBF w sprawie pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych w ERTMS

fot.:freepik.com

 

Urządzenia pokładowe systemu ERTMS/GSM-R  zintegrowane z  infrastrukturą wpływaja na wzrost  przepustowości, większe bezpieczeństwo dla pasażerów,  wyższe prędkości, poprawę konkurencyjności kolei,  niższe koszty utrzymania,  większą niezawodność i interoperacyjność.
Niestety, wyposażenie  w  systemy ERTMS/GSM-R wymagaja kosztownych inwestycji i nie wszyscy przewoznicy kolejowi maja wystarczające srodki na instalacje takich systemów czy zakup nowoczesnego taboru. Stąd niezbedna jest w tym zakresie pomoc  w postaci srodków zewnetrznych. Takie środki  przewidziano w ramach  Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Co prawda aktualnie srodki te sa niedostepne, jednak najprawdopodobniej zostaną uruchomionew najblizszym czasie.

Podstawą do  alokacji środków ma być Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego projekt został ogłoszony i skierowany do konsultacji społecznych.

RBF zgłosiło swoje  uwagi  generalne i  szczegółowe w tym przedmiocie. Prezentujemu je ponizej:

1.Wnioskujemy o rozszerzenie możliwych do realizacji inwestycji o zakup przenośnych radiotelefonów w standardzie GSM-R, które służą do zapewnienia stałej łączności z maszynistą i dyżurnymi ruchu w czasie wykonywania obowiązków służbowych. W związku z planami dotyczącymi modernizacji infrastruktury kolejowej i przejściem na łączność cyfrową (GSM-R)  w pociągach, zachodzi konieczność wymiany radiotelefonów działających w systemie analogowym na cyfrowe, użytkowane przez drużyny konduktorskie. Radiotelefon przenośny jest jednym z podstawowych narzędzi pracy kierownika pociągu. Jest niezbędny do utrzymania stałej łączności  z maszynistą i dyżurnymi ruchu w czasie wykonywania obowiązków służbowych, tj. podawania sygnałów odjazdu pociągu ze stacji i przystanków osobowych, wykonywania prób hamulca, zgłaszania wszelkich zdarzeń w pociągu (pogotowie, Policja itp.). Projekt ściśle związany z poprawą bezpieczeństwa podróży, co jest jednym z głównych celów komponentu E.

2.Wnioskujemy o zwiększenie alokacji na zadanie E 2.2.2. Cyfryzacja transportu.

Obecne zapisy KPO wskazują na możliwość pozyskania dofinansowania na doposażenie pojazdów w ETCS w trybie konkursowym z przeznaczoną alokacją na ten cel w kwocie 441 mln euro.  W zakresie E 2.1.2 przewidziane są środki na doposażenie 150 pojazdów                        w urządzenia pokładowe ETCS. Projekty będą kwalifikowane do dofinansowania  w procedurze konkursowej, dlatego ze względu na wysokie koszty związane z montażem ETCS zasadnym staje się zwiększenie kwoty alokacji na to zadanie. Tabor kolejowy przewoźników regionalnych wyposażony w ETCS to niezbędny element systemu, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i nieprzerwanego ruchu pociągów.

Nazwa projektu dokumentu:  projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem w system ERTMS w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
L.p. Podmiot wnoszący uwagi Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi Treść uwagi wraz z uzasadnieniem Stanowisko MI
1 Forum Kolejowe RBF § 2 Wyliczenie nie jest kompletne, gdyż pojazdami trakcyjnymi dysponują także zarządcy infrastruktury, którzy nie są przewoźnikami, a których pojazdy nie mogą być używane do przewozów komercyjnych. Trzeba się liczyć z tym, że niektóre linie będą w przyszłości przeznaczone do ruchu wyłącznie dla pojazdów z ERMTS a zatem pojazdy zarządcy na liniach dużych prędkości także powinny być wyposażone w system. Proponujemy skreślić od słów „ , przez …. „ oraz pkt. 1) i 2). Określenie, że pomoc dotyczy właścicieli pojazdów z napędem jest wystarczające.
2 Forum Kolejowe RBF § 3

ust. 3 pkt. 5)

Ten punkt uważamy za zbędny. Przedsiębiorcy pokrywają przecież część kosztów (co najmniej 15%), a więc jest wątpliwe, aby na przekór intencjom projektu ponosili zbędne dla siebie nakłady i wyposażali w ERMTS pojazdy, które miałyby być następnie użytkowane na liniach, co do których panuje pewność, że nie będą wyposażone w ERMTS.
3 Forum Kolejowe RBF § 3

ust. 3 pkt. 5)

W przypadku utrzymania tego punktu konieczne jest wyraźne zdefiniowanie co to jest „linia wyposażona w system ERMTS”. Jest logiczne, że wyposażane powinny być pojazdy, które będą kursować na liniach już wyposażonych w ERMTS lub przewidzianych do wyposażenia w dającej się przewidzieć przyszłości, a więc uwzględnionych w Narodowym Planie Wdrażania Europejskiego Systemu Zarzadzania Ruchem Kolejowym i/lub innych dokumentach aktualnych w dniu wydania rozporządzenia lub w chwili ubiegania się o pomoc. Dokumenty aktualne powinny być wprost wskazane.

Ponadto trzeba jasno zaznaczyć, że wyposażenie pojazdu w związku z chęcią jego użytkowania na linii wymienionej w Planie, ale na której instalacja będzie poniechana lub opóźniona nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla podmiotu, który otrzymał pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia, zainstalował ERMTS w pojazdach i nie z jego winy nie jest on używany.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn