Szukaj
Close this search box.

Statut związku "Forum Kolejowe - Railway Business Forum - RBF

(tekst jednolity uwzględniający poprawki przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17 czerwca 2015 roku, poprawki przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków uchwała z 6 grudnia 2017 r. , poprawki przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 18 czerwca 2018 r .oraz poprawki przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków 23 września 2020 r.)

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Forum Kolejowe – Railway Business Forum dalej zwane RBF jest związkiem pracodawców zrzeszającym podmioty prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym i zatrudniające pracowników.
 2. Związek nosi nazwę ” Forum Kolejowe – Railway Business Forum „
 3.  Nazwa związku może być używana w skrócie w brzmieniu „RBF”


Art. 2

RBF działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Art. 3
Siedzibą RBF jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej. RBF może prowadzić działalność poza granicami kraju.

II. Cele i zadania RBF oraz sposoby i formy ich realizacji

Art. 4

 1. Celem podstawowym RBF jest prowadzenie wszelkich działań związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce.
 2. W szczególności celami RBF są:
  a) aktywne uczestnictwo w procesie transformacji polskiego systemu transportu kolejowego
  b) identyfikacja i eliminowanie przyczyn zjawisk zagrażających rozwojowi branży kolejowej w Polsce
  c) wspieranie programów restrukturyzacyjnych i rozwojowych zmierzających do modernizacji i poprawy efektywności sektora kolejowego
  d) działania na rzecz uczciwej konkurencji w obszarze przemysłu i usług kolejowych
  e) oddziaływania na organy Państwa w celu zintensyfikowania ich zainteresowania problemami kolejnictwa w aspekcie jego znaczenia dla gospodarki oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej
  f) prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do Parlamentu, Rządu i Samorządów na temat systemu transportu kolejowego w Polsce
  g) prezentacja opinii dotyczących przepisów prawa i kierunków polityki transportowej Państwa
  h) ochrona praw członków związku oraz reprezentowanie ich interesów wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego
  i) działania lobbingowe w obszarze transportu kolejowego na rzecz przemysłu i zaplecza technicznego oraz obsługi procesu przewozowego towarów i pasażerów
  j) wymiana doświadczeń i prezentacja możliwości współpracy w ramach RBF
  k) poszukiwanie rozwiązań dla problemów technicznych, organizacyjnych i społecznych kolejnictwa w Polsce
  l) współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami nauki i biznesu w zakresie transportu kolejowego
  m) prowadzenie działań propagujących bezpieczeństwo infrastruktury, taboru i przewozów oraz bezpieczeństwo ruchu szynowego
  n) działania na rzecz zapewnienia zgodności z prawem, sprawności, rzetelności i przejrzystości działania organów administracji publicznej, jednostek badawczych i certyfikacyjnych oraz zarządców infrastruktury kolejowej w odniesieniu do weryfikacji przydatności i bezpieczeństwa produktów dla infrastruktury transportu szynowego, wydawania stosownych aprobat i ocen technicznych, świadectw, dopuszczeń, zgód, pozwoleń i innych podobnych dokumentów lub decyzji warunkujących wprowadzenie produktów do obrotu

Art. 5

 1. RBF realizuje swoje cele poprzez:
  a) podejmowanie uchwał, w których zajmuje stanowisko w sprawach istotnych zdaniem członków dla kolejnictwa w Polsce
  b) prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów organom władzy i administracji państwowej , społeczeństwu za pośrednictwem mediów oraz uczestnikom rynku kolejowego w Polsce
  c) uczestniczenie w procesie tworzenia rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego w Polsce
  d) współpracę z innymi organizacjami ekonomicznymi i technicznymi kolejnictwa
  e) działalność publikacyjną i wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji RBF w środowisku związanym transportem kolejowym
  f) uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia RBF wydarzeniach politycznych, naukowych, marketingowych itp. związanych z transportem kolejowym w Polsce i za granicą
  g) wszczynanie i/lub udział w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej, oraz wnoszenie skarg i/lub udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, o ile jest to uzasadnione celami statutowymi
  2. RBF realizuje swoje cele w formie podejmowania uchwał, przyjmowania stanowiska, uczestniczenia w konferencjach, seminariach itp. oraz działalności promocyjnej i edukacyjnej poprzez media i wydawnictwa.

III. Członkowie RBF, ich prawa i obowiązki

Art. 6

 1. Członkiem RBF może zostać każdy zainteresowany podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki :
  a) prowadzi działalność gospodarczą związaną z sektorem kolejnictwa (wytwórczą, usługową, doradczą, operatorską, spedycyjną, marketingową itp.)
  b) zatrudnia pracowników
  c) za priorytet uznaje działalność w sposób zgodny z zasadami konkurencji i wolnego rynku
  d) wyrazi wolę przystąpienia do RBF, deklarując we wniosku przestrzeganie Statutu i identyfikację z celami działania RBF

Art. 7
O przyjęciu członka decyduje Zarząd RBF. W razie odmowy przyjęcia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia RBF.

Art. 8

 1. Członkostwo wygasa w wyniku:
  1. wystąpienia z RBF poprzez złożenie oświadczenia o woli wystąpienia. Przewodniczący Zarządu dokonuje skreślenia występującego członka z listy z ostatnim dniem miesiąca, w którym wpłynęło oświadczenie o wystąpieniu
  2. skreślenia z listy członków wskutek nie spełniania przez członka któregokolwiek z warunków określonych w Art. 6, punkt 1, lit. a, b, c, d. Decyzje o skreśleniu podejmuje Zarząd w formie uchwały po upewnieniu się , że zaistniały przesłanki uniemożliwiające członkostwo.
  3. rażącego zaniedbania obowiązków członka. Decyzje o skreśleniu podejmuje Zarząd w formie uchwały po upewnieniu się, że zaistniały przesłanki uniemożliwiające członkostwo.
  4. Od decyzji Zarządu wynikających z pkt 2 i 3 członkowi przysługuje prawo dowołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, które podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

Art. 9
W przypadku utraty członkostwa obowiązki członka RBF wygasają na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wygaśnięcie członkostwa.

Art. 10
Członek RBF jest reprezentowany przez osobę fizyczną upoważnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Art. 11
Założyciele uczestniczący w zgromadzeniu założycielskim uchwalającym Statut RBF stają się z mocy prawa członkami RBF.

Art. 12

 1. Członkowie RBF mają prawo:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów RBF
  b) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wszelkich innych spotkaniach organizowanych przez RBF dla członków
  c) zgłaszania wszelkich wniosków i uwag dotyczących działalności RBF oraz występowania RBF na zewnątrz
  d) korzystania z pomocy i doświadczeń RBF, gromadzonych przez związek informacji, materiałów, analiz itp.
 2. Członkowie RBF maja obowiązek:
  a) przestrzegania Statutu RBF oraz uchwał Walnego Zgromadzenia
  b) dbania o dobre imię RBF
  c) zawiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących członkostwa, mogących mieć wpływ na jego przynależność do RBF
  d) regularnego opłacania składek członkowskich

IV. Organy RBF

Art. 13
Organami RBF są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd

Art. 14
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem RBF, tworzą je członkowie RBF.

Art. 15
Walne Zgromadzenie może zdecydować o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej członków związku tytułu Honorowego Przewodniczącego lub Honorowego Członka związku. Honorowy Przewodniczący i Honorowy Członek ma prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym i wyrażania swoich opinii, jednak nie korzysta z wynikających ze statutu innych praw przypisanych członkom związku. Honorowy Przewodniczący i Honorowy Członek mają obowiązki wynikające z art. 12 ust. 2 lit. a, b i c.

Art. 16

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) uchwalenie Statutu, jego zmian oraz wybór osób do Zarządu RBF
  b) rozpatrywanie i zatwierdzanie kierunków działania RBF, planu pracy, sprawozdań organów RBF z ich działalności oraz przyjmowanie uchwał we wszelkich sprawach wynikających z realizacji celów określonych w statucie
  c) określenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich
  d) udzielenie absolutorium Zarządowi RBF.
 2. Z wnioskiem o przyjęcie uchwały może wystąpić grupa co najmniej 3 członków, oraz Zarząd RBF.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu RBF raz w roku, zawiadamiając członków co najmniej na miesiąc naprzód o terminie, miejscu i porządku obrad.
 4. Na wniosek jednej czwartej liczby członków Przewodniczący Zarządu zwołuje niezwłocznie nadzwyczajne zgromadzenie.
 5. W uzasadnionym przypadku wystąpienia faktów, mogących mieć zasadniczy wpływ na funkcjonowanie RBF, Przewodniczący Zarządu może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie z własnej inicjatywy.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Art. 17

 1. Zarząd RBF składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz członków. O składzie Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd RBF:
  a) realizuje zadania wynikające ze Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia
  b) kieruje pracami związku oraz prezentuje stanowisko związku
  c) podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka związku
  d) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności RBF
  e) gospodaruje majątkiem RBF
  f) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia członka lub przedstawienia wniosku o skreślenie Walnemu Zgromadzeniu
  g) podejmuje decyzje w sprawach działalności RBF, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów
  h) powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych
 3. Przewodniczący Zarządu RBF
  a) reprezentuje związek na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Zarządu
  b) zwołuje zgromadzenia RBF oraz przewodniczy ich obradom
 4. Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi absolutorium. Nie udzielenie absolutorium powoduje automatycznie konieczność wyboru nowego Zarządu.

Art. 18
Podczas nieobecności Przewodniczącego Zarządu, jego funkcje obejmuje jeden z Wiceprzewodniczących, wskazany przez Przewodniczącego Zarządu.

Art. 19

 1. Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie spośród osób reprezentujących członków RBF
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku:
  a) trwałej niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu
  b) ustania członkostwa członka reprezentowanego przez osobę pełniącą funkcje członka Zarządu
  c) wycofania pełnomocnictwa do reprezentowania członka RBF osobie będącej członkiem Zarządu
  d) rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji.
  Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą otrzymania przez Zarząd zawiadomienia o okolicznościach wymienionych pod literą b, c i d lub przyjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały w przypadku określonym pod literę a.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równoważnej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

V. Postanowienia końcowe

Art. 20

 1. Bieżąca obsługa organizacyjno-administracyjna i księgowa RBF może być wykonywana przez Biuro RBF, które podlega Przewodniczącemu Zarządu lub przez zlecenie wykonywania tych czynności innemu podmiotowi w drodze umowy cywilnoprawnej zawieranej przez Przewodniczącego Zarządu.
 2. W przypadku funkcjonowania Biura RBF Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin organizacyjny Biura na wniosek Przewodniczącego Zarządu .

Art. 21

 1. Na majątek RBF składają się ruchomości, nieruchomości, składki pieniężne, prawa materialne i niematerialne.
 2. Majątek RBF powstaje z:
  a) składek członkowskich stałych
  b) wpływów z darowizn
  c) z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  d) z dochodów z majątku RBF
 3. W celu realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1) 94.11 Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  2) 94.12 Działalność organizacji profesjonalnych
  3) 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 4. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust.2 i 3 mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku.
 5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, jednakże pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2018.
 6. Związek odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. W żadnym wypadku członkowie Związku nie odpowiadają za zobowiązania Związku własnym majątkiem.

Art. 22
Koszty działalności organów statutowych oraz obsługi organizacyjno-administracyjnej i księgowej ponosi RBF.

Art. 23
Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Związku zapadają większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków.

Art. 24
Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania w imieniu RBF wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Zarządu i Wiceprzewodniczącego lub innego członka Zarządu.

Art. 25
RBF ulega rozwiązaniu w razie:

 1. ustania celów statutowych i podjęcia w związku z tym uchwały przez Walne Zgromadzenie o rozwiązaniu RBF
 2. liczba członków utrzymuje się poniżej 10 przez okres dłuższy niż 3 miesiące

Art. 26
W przypadku rozwiązania i likwidacji RBF jego majątek zostanie przeznaczony na cele charytatywne związane ze środowiskiem kolejnictwa w Polsce wskazane przez Walne Zgromadzenie lub likwidatora związku.

Art. 27
Niniejszy Statut został przyjęty w drodze Uchwały Zgromadzenia Członków RBF w Warszawie dnia 27 stycznia 2001 roku.