Jak działamy?

Uchwalamy i rozpowszechniamy apele, listy otwarte, wystąpienia, stanowiska, opinie

Zabieramy głos we wszystkich ważnych dla sektora transportu szynowego sprawach, kierując swoje wystąpienia, listy otwarte i stanowiska do Rządu, Ministra Budownictwa i Infrastruktury, UTK i innych zainteresowanych instytucji.

Występujemy w mediach

Publikacje przygotowane przez RBF zamieszczane są w prasie ogólnopolskiej i eksponowane przez ekspertów RBF w programach radiowych i telewizyjnych. Publikowane są także na portalu internetowym „Rynek Kolejowy” i w witrynie RBF oraz w branżowym miesięczniku „Rynek Kolejowy”.

Uczestniczymy w pracach Rządu i Sejmu, konsultujemy projekty przepisów prawa

Przedstawiciele RBF biorą udział w posiedzeniach sejmowej i senackiej komisji infrastruktury, z prawem zabierania głosu i zgłaszania uwag oraz poprawek do ustaw a także w pracach Forum Inwestycyjnego przy PKP PLK. Przewodniczący RBF jest członkiem powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów. Bierzemy także regularnie udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian przepisów związanych z branżą transportu szynowego.

Przygotowujemy analizy, raporty

Inicjujemy i finansujemy projekty polegające na analizie sytuacji polskiego kolejnictwa i jego podsystemów. W roku 2010 wydaliśmy raport „Biała Księga – mapa problemów polskiego kolejnictwa”. Regularnie publikujemy kolejne raporty dotyczące poszczególnych sektorów, takich jak energetyka kolejowa, informatyka, dworce, tabor itp. Przedmiotem analiz są także zagadnienia interoperacyjności i systemu oceny zgodności wraz z procedurami, które zostają wdrażane w ramach interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej.

Organizujemy debaty, panele dyskusyjne, konferencje

Organizujemy i współorganizujemy wiele konferencji, debat i spotkań z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych.
Patronaty

Organizujemy spotkania członków RBF

Organizujemy dla naszych członków spotkania biznesowe: w latach nieparzystych spotkania w przeddzień targów TRAKO w Gdańsku, a w latach parzystych w przeddzień targów InnoTrans w Berlinie. Odbywają się także inne spotkania w ciągu roku.

Zabieramy głos w sprawach istotnych dla członków RBF

Aktywnie działamy na rzecz naszych członków. Zabieramy głos w sprawach dla nich istotnych, informujemy o projektach ustaw i rozporządzeń oraz innych dokumentów regulujących działalność rynku kolejowego już na etapie ich tworzenia, zbieramy uwagi przedsiębiorców i prezentujemy je w postaci stanowiska. Podejmujemy także działania interwencyjne w przypadkach postępowania urzędów i instytucji utrudniającego działalność przedsiębiorstw, dyskryminującego podmioty gospodarcze i ograniczającego ich konkurencyjność na rynku oraz wspierającego działania monopolistyczne.

Patronaty

Obejmujemy patronatem konferencje i seminaria, które poruszają tematy niezwykle istotne dla funkcjonowania rynku usług kolejowych w Polsce. Wnioski o przyznanie patronatu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  rbf@rbf.net.pl oraz pocztą tradycyjną na adres:
Railway Business Forum
Plac Bankowy 2, Blue Tower Plaza
00-095 Warszawa

Wniosek powinien zawierać:

• Dane organizatora
• Informacje o wydarzeniu (termin, data, temat)
• Program wydarzenia
• Uzasadnienie

Wzór wniosku można pobrać poniżej:
Wniosek o patronat (wersja edytowalna)
Wniosek o patronat (wersja do druku)