Protokoły WZC

Dokumenty-z-WZC-2018

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum. Podczas Zgromadzenia został podsumowany poprzedni rok działalności Forum oraz omówione plany na następny. Sprawozdanie z działalności związku zostało  jednogłośnie  zatwierdzone, członkowie RBF udzielili też absolutorium Zarządowi związku. Przyjęto zmiany do Statutu  związku i Regulaminu WZC  polegające na  bardziej elastycznym   kształtowaniu składu zarządu organizacji.

Zgodnie z  przyjętymi wcześniej  poprawkami do Statutu RBF i Regulaminu Walnego Zgromadzenia   przeprowadzone zostały wybory do  Zarządu RBF. Walne Zgromadzenie Członków ustaliło , iż w tej kadencji  zarząd będzie się składał z  Przewodniczącego, 3 wiceprzewodniczących i  4 członków.

Przeprowadzono wybory  nowego zarządu w związku z upływem kadencji . W wyniku głosowań tajnych  w skład zarządu wybrano : Przewodniczącego Adriana  Furgalskiego,  wiceprzewodniczących : Krzysztofa Niemca  reprezentującego   Track Tec,  Grzegorza Bogackiego reprezentującego  CTL Logistics oraz  Izabellę Wałkowską reprezentującą PLASTWIL oraz członków: Damiana Grabowskiego reprezentującego ARRIVA,  Edwarda Jacka Kwarciaka reprezentującego KZA KRAKOW,  Roberta Stępnia reprezentującego Koleje Mazowieckie oraz Wojciecha Trojanowskiego reprezentującego STRABAG

Protokół można przeczytać tutaj

Dokumenty-z-WZC-2017

19.09.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum. Podczas Zgromadzenia został podsumowany poprzedni rok działalności Forum oraz omówione plany na następny. Sprzawozdanie z działalności związku zostało jednogłośnłonkowie RBF udzielili też absolutorium Zarządowi związku. Skład Zarządu na kolejny rok nie uległ zmianie.

Ważnym punktem zebrania była prezentacja dotycząca programu „Kolej na plany rozwojowe”, który RBF w najbliższych latach będzie realizował z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2.0

Protokól z WZC można przeczytać tutaj.

Dokumenty-z-WZC-2016

21.6.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum. Podczas Zgromadzenia nie tylko został podsumowany poprzedni rok działalności Forum oraz omówione plany na następny, ale także zostały wprowadzone zmiany w składzie Zarządu Związku.
W związku ze zmianą na stanowisku prezesa firmy CTL Logistics funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu RBF przestał pełnić Jacek Bieczek. Marita Szustak zrezygnowała z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Zarządu ze względu na objęcie przez nią stanowiska Prezesa Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Ze względu na nowe obowiązki rezygnację z funkcji Członków Zarządu RBF złożyli także Tomasz Szuba, Członek Zarządu firmy Tines i Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury oraz Jacek Biłas, Członek Zarządu firmy Knorr-Bremse.

W związku z powyższym podczas Walnego Zgromadzenia RBF zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Podczas tajnego głosowania, na stanowiska Wiceprzewodniczących Zarządu RBF wybrano: Izabellę Wałkowską – Prezes Zarządu firmy Plastwil oraz Jarosława Króla – Prezesa Zarządu CTL Logistics. Również podczas tajnego głosowania został wybrany nowy Członek Zarządu – Wojciech Trojanowski reprezentujący firmę Strabag.

Protokól z WZC można przeczytać tutaj.

Dokumenty-z-WZC-2015

17 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków RBF. Reprezentanci firm zrzeszonych w Forum Kolejowym – Railway Business Forum zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności związku w 2014 roku i dyskutowali nad priorytetami aktywności RBF w przyszłości.

Pozytywnie oceniono zarówno wyniki prac merytorycznych (np. wydanych raportów, organizacji konferencji i spotkań), jak i działań promocyjnych na rzecz transportu szynowego, przemysłu okołokolejowego i członków RBF. Ta ocena znalazła wyraz w uchwałach zatwierdzających sprawozdania i prace władz związku. Podjęto także ważną uchwałę zmieniająca zapisy w Statucie RBF.
Dotyczyła ona stworzenia możliwości występowania RBF w imieniu zainteresowanych członków w sporach przed organami administracji publicznej oraz wnoszenie skarg i/lub udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Protokól z WZC można przeczytać tutaj.

Dokumenty-z-WZC-2014

10 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyło Walne Zgromadzenie członków RBF. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Forum w 2013 roku. W prezentacji omówiono działania merytoryczne i organizacyjne podejmowane przez RBF oraz wyniki finansowe. WZC przyjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi RBF za 2013 rok. W związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego zarządu RBF, Henryka Klimkiewicza, WZC wybrało nowego przewodniczącego. Został nim Adrian Furgalski, wiceprezes zarządu ZDG TOR. Wybrano także nowego wiceprzewodniczącego zarządu RBF. Została nim Marita Szustak, członek zarządu Trakcja PRKiI S.A.

Protokół z WZC można przeczytać tutaj  

Dokumenty-z-WZC-2013

12 czerwca 2013 r. w Centrum Zielna w Warszawie odbyły się dwa Walne Zgromadzenia członków RBF. Pierwsze, w formie Nadzwyczajnego WZC zajęło się przyjęciem Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Regulamin ten został stworzony po to, aby uniknąć problemów formalnych i różnych interpretacji przy zwoływaniu i prowadzeniu obrad najwyższej władzy związku pracodawców jaką jest Walne Zgromadzenie.
Drugie, odbywające się 12 czerwca zebranie, to Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane raz w roku. W tym roku było ono szczególne, albowiem właśnie zakończyła się 4-letnia kadencja Zarządu RBF, co powodowało konieczność przeprowadzenia wyborów do władz związku. Podczas obrad przedstawione zostało sprawozdanie z działalności RBF w 2012 roku. Działalność ta była bardzo szeroka i obejmowała wiele dziedzin merytorycznych, od przygotowywania różnego rodzaju raportów i analiz, przez zajmowanie stanowiska w ważnych dla kolei sprawach, konsultacjach w procesach legislacyjnych aż do promocji transportu szynowego i wspierania zwiększenia udziału kolei w systemie zrównoważonego transportu. RBF zajmował stanowiska miedzy innymi w kwestii opłat za dostęp do infrastruktury, bezpieczeństwa kolejowego, zwiększenia nakładów z budżetu na utrzymanie infrastruktury, zamiaru likwidacji linii kolejowych. Opublikował kilka dużych raportów, w tym o systemie oceny zgodności w „ ramach interoperacyjności systemu kolei i o problemach inwestycji infrastrukturalnych. Tradycyjnie, jako pomysłodawca i współorganizator brał udział w przygotowaniu Kongresu Kolejowego i Gali Kolejowej. W trakcie obrad WZC dyskutowano nad zakresem zaangażowania RBF w rozwiazywanie konkretnych problemów i priorytetach na jakich powinien skupić się związek w 2013 roku. Na zakończenie udzielono absolutorium zarządowi RBF za rok 2012 i przeprowadzono wybory w związku z upływem kadencji dotychczasowych władz. Przewodniczącym Zarządu RBF został ponownie Henryk Klimkiewicz (ZDG TOR). W skład nowego zarządu członkowie RBF wybrali 2 wiceprzewodniczących : Jacka Bieczka (CTL Logistics) i Piotra Abramczyka ( Movares Polska) oraz członków : Jacka Biłasa (KnorrBremse), Jacka Kwarciaka (KZA Kraków), Damiana Grabowskiego (Arriva RP) i Tomasza Szubę (Tines).

Protokół obrad z NWZC można przeczytac tutaj
Protokół z WZC można przeczytać tutaj
Regulamin WZC można przeczytać tutaj