Szukaj
Close this search box.

Regulamin Walnego zgromadzenia członków Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)

przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków RBF z dnia 12 czerwca 2013 r., zmieniony w drodze Uchwały WZC z 18 czerwca 2018 r. oraz Uchwały WZC z 23 wrzesnia 2020 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. ZWOŁANIE WZC
III. PORZĄDEK OBRAD
IV. UPRAWNIENIE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
V. OTWARCIE ZGROMADZENIA
VI. PRZEWODNICZĄCY WZC
VII. LISTA OBECNOŚCI
VIII. STWIERDZENIE PRAWDŁOWOŚCI ZWOŁANIA WZC
IX. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
X. PODEJMOWANIE UCHWAŁ
XI. GŁOSOWANIE
XII. POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE WŁADZ RBF
XIII. ZAMKNIĘCIE ZGROMADZENIA
XIV. PROTOKÓŁ WZC
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzenia WZC.
§2
Walne Zgromadzenie, zwane dalej „WZC” jest najwyższym organem RBF, tworzą je członkowie RBF.
§3
WZC obraduje jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
§4
WZC działa na podstawie Statutu Forum Kolejowego – Railway Business Forum oraz niniejszego Regulaminu.
§5
WZC zwołuje się na dzień uznany w Polsce za dzień roboczy.
§6
WZC odbywa się w siedzibie Związku lub innym wskazanym w zaproszeniu miejscu z zastrzeżeniem przepisów Działu XIVa.

DZIAŁ II – ZWOŁANIE WZC

§7
Zwyczajne WZC zwoływane jest raz w roku.
§8

 1. WZC zwołuje Przewodniczący Zarządu RBF, kierując do wszystkich członków zaproszenia.
  Zaproszenia muszą zawierać co najmniej :
  a) datę i godzinę WZC
  b) miejsce obrad WZC
  c) szczegółowy porządek obrad
  d) dokumenty niezbędne dla realizacji punktów porządku obrad, takie jak projekty uchwał i sprawozdania z działalności związku.

 

§9

 1. Zaproszenia, o których mowa w par.8 wysyłane są co najmniej na miesiąc przed datą, na którą wyznaczono WZC.
 2. Dla skuteczności zaproszenia wymagana jest forma elektroniczna i przesłanie dokumentów we wiadomości e-mail na aktualny adres członka RBF. Członek RBF obowiązany jest do przesłania niezwłocznie w formie zwrotnej wiadomości e-mail wyraźnego potwierdzenia przez upoważnioną osobę faktu otrzymania zaproszenia.
 3. Na życzenie członka RBF, Biuro RBF prześle zaproszenie na WZC także w formie pisemnej.

§10
Członkowie RBF są zobowiązani w terminie najpóźniej 7 dni przed datą WZC przekazać do Biura RBF wiadomość w sprawie potwierdzenia ich uczestnictwa w WZC.

§11

W przypadkach określonych w statucie RBF, Przewodniczący Zarządu zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (NWZC). NWZC Przewodniczący zwołuje poprzez wysłanie zaproszeń analogicznie do postanowień paragrafów 8 i 9 z wyłączeniem terminu wysłania zaproszeń, który w tym przypadku jest ograniczony do 14 dni przed datą, na którą zwoływane jest NWZC.

DZIAŁ III – PORZĄDEK OBRAD

§12
1. Każdy członek może zaproponować poprawki do porządku obrad polegające na rozszerzeniu porządku obrad o dodatkowe sprawy. Ostateczny termin na zgłoszenie poprawek w drodze elektronicznej poczty e-mail na adres Biura RBF upływa na 14 dni przed datą WZC. O uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu zgłoszonych poprawek decyduje Zarząd RBF .
2. W przypadku propozycji rozszerzenia porządku obrad o przyjęcie uchwały, z wnioskiem takim może wystąpić grupa co najmniej 3 członków lub Zarząd RBF.
3. O ewentualnych zmianach w porządku obrad członkowie RBF powinni być poinformowani w drodze wiadomości e-mail najpóźniej na 7 dni przed terminem zwołania WZC.
§13
1.Po rozpoczęciu WZC Przewodniczący WZC zapoznaje członków z ostatecznym porządkiem obrad. Porządek obrad nie może być zmieniany, rozszerzony o dodatkowe punkty lub skrócony.
2.WZC może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z wyjątkiem sytuacji określonej w par. 35 ust. 2 i 3.

DZIAŁ IV – UPRAWNIENIE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

§14

 1. Każdy członek RBF jest reprezentowany podczas obrad WZC przez osobę fizyczną. Jeden członek może być reprezentowany tylko przez jedną osobę.
 2. W WZC mogą uczestniczyć oprócz przedstawicieli członków:
  a) inne niż wymienione w ust.1 osoby reprezentujące członków RBF
  b) osoby reprezentujące Biuro RBF oraz osoby wykonujące funkcje obsługi WZC
  c) zaproszeni goście, w tym eksperci współpracujący z RBF
 3. Osoby wymienione w ust. 2 nie mogą brać udziału w głosowaniach, zgłaszać wniosków merytorycznych albo formalnych ani kandydować w wyborach do władz RBF.Członkowie RBF są reprezentowani podczas obrad WZC przez osoby fizyczne upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu członka.


§15

 1. Forma i sposób upoważnienia , o którym mowa w par. 14 ust. 4 wynika z przepisów stosowanych w przedsiębiorstwach członków.
 2. Ważność reprezentacji dla potrzeb WZC zapewnia:
  a) upoważnienie do reprezentacji firmy wynikające bezpośrednio z KRS. W braku innych zastrzeżeń przyjmuje się, że Prezes Zarządu albo członek zarządu firmy jest upoważniony do jej reprezentowania podczas WZC RBF,
  lub
  b) pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania członka RBF podczas WZC, podpisane przez upoważnione osoby.
 3. W przypadku pełnomocnika jego pełnomocnictwo w oryginale winno być przedstawione przy rejestracji przed rozpoczęciem WZC i jest integralnym dokumentem załączanym do protokołu z WZC, z zastrzeżeniem przepisów Działu XIVa.
DZIAŁ V – OTWARCIE ZGROMADZENIA

§16

 1. WZC otwiera Przewodniczący Zarządu RBF , który zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt. b Statutu RBF obejmuje funkcje Przewodniczącego WZC. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu jego funkcje wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.
 2. Przewodniczący WZC zanim przystąpi do jakichkolwiek czynności, po otwarciu WZC, jest zobowiązany do zbadania frekwencji członków RBF na WZC.
 3. Jeśli zgodnie z art. 16 ust. 6 Statutu w WZC uczestniczy co najmniej połowa członków według stanu na dzień zwołania WZC, Przewodniczący WZC ogłasza, iż WZC jest ważne i zdolne do przyjmowania ważnych uchwał.
 4. Jeśli zgodnie z art. 16 ust. 6 w Statutu WZC uczestniczy mniej niż połowa członków według stanu na dzień zwołania WZC, Przewodniczący WZC ogłasza, iż WZC zwołane w pierwszym terminie jest nieważne, ulega rozwiązaniu i zwołuje WZC w drugim terminie wyznaczając ten termin o godzinę później tego samego dnia.
 5. WZC zwołane w drugim terminie, zgodnie z pkt. 4 jest ważne bez względu na liczbę uczestników. W takim przypadku nie jest wymagane ogłoszenie o ważności WZC.
DZIAŁ VI – PRZEWODNICZĄCY WZC

§17
Obradom WZC przewodniczy Przewodniczący WZC. Funkcje przewodniczącego WZC pełni Przewodniczący Zarządu RBF, a w przypadku jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących.
§18
W prowadzeniu obrad Przewodniczący WZC może korzystać z pomocy Biura RBF oraz profesjonalnej obsługi prawnej.
§19
Przewodniczący WZC kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
§20
Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
a) Niezwłoczne podpisanie listy obecności z zarządzeniem jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów Działu XIVa.
b) Potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
c) Ogłoszenie porządku obrad.
d) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania.
e) Udzielenia głosu uczestnikom obrad i zaproszonym gościom.
f) Zarządzanie głosowania, informowania uczestników Walnego Zgromadzenia o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał, a także czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem.
g) Ogłaszanie wyników głosowania.
h) Zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

DZIAŁ VII – LISTA OBECNOŚCI

§21

 1. Lista obecności jest podpisywana przez osoby fizyczne reprezentujące członków podczas rejestracji prowadzonej przez Biuro RBF. Przewodniczący WZC podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników WZC.
 2. Po podpisaniu listy obecności przy rejestracji osoba reprezentująca członka RBF otrzymuje mandat, który służy do wzięcia udziału w głosowaniach.

§22

Przy sporządzaniu listy obecności należy:
a) Sprawdzić, czy dany uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
b) Sprawdzić tożsamość uczestnika WZC na podstawie dokumentu umożliwiającego jego identyfikację,
c) Sprawdzić prawidłowość pełnomocnictw potwierdzających umocowanie przedstawiciela do reprezentowania członka RBF
d) Uzyskać podpis uczestnika WZC na liście obecności.

§22a
Szczególne zasady ustalania listy obecności w przypadku obrad prowadzonych zdalnie określone są w Dziale XIVa.

DZIAŁ VIII – STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA WZC

§23
Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania WZC oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

DZIAŁ IX – WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§24
Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.
§25
Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby biorące udział w WZC wymienione w par. 14 ust. 1 oraz ust. 2 pkt a.
§26
Kandydatury osób do Komisji Skrutacyjnej za ich zgodą zgłaszane są przez Przewodniczącego WZC lub przez członków RBF obecnych na WZC. Głosowanie dotyczące wyboru członków Komisji Skrutacyjnej przeprowadzane kolejno na każdą zgłoszoną osobę a głosy zlicza i ogłasza wynik wyborów Przewodniczący WZC.
§27
Członkowie Komisji Skrutacyjnej na danym WZC nie mogą kandydować w wyborach do władz RBF ani zgłaszać wniosków.
§28
Obowiązki Komisji Skrutacyjnej obejmują:
a) Czuwanie nad prawidłowym biegiem głosowania,
b) Ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu ich ogłoszenia
c) Powiadamianie Przewodniczącego WZC o stwierdzeniu wszelkich nieprawidłowości w przebiegu głosowania,
d) Zgłaszanie Przewodniczącemu wniosków w zakresie dalszego postępowania odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości,

DZIAŁ X – PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§29
WZC może podejmować dowolne uchwały, o ile sprawy stanowiące przedmiot uchwały były objęte porządkiem obrad. W szczególności WZC podejmuje uchwały w zakresie:
– wniosku o skreślenie członka wskutek rażącego zaniedbania obowiązków
– nadania tytułu Honorowy Przewodniczący i Honorowy Członek RBF
– zmiany Statutu RBF
– wyboru członków zarządu
– spraw wynikających z realizacji celów statutowych
– wysokości i zasad opłacania składek członkowskich
– udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności
– regulaminu organizacyjnego Biura
§30
1. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania związku, dla których wymagana jest większość 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje w sprawach innych niż przyjęcie uchwały, poddanych pod głosowanie, WZC przyjmuje zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu.

DZIAŁ XI – GŁOSOWANIE

§31
W przypadku głosowań jawnych:

 1. Członkowie głosują przy użyciu mandatów, które otrzymali przy rejestracji po przybyciu na WZC
 2. Głosowanie polega na podniesieniu mandatu do góry w odpowiedzi na pytanie prowadzącego głosowanie.
 3. Prowadzący głosowanie zadaje 3 pytania w kolejności: „kto jest za”, „kto jest przeciw” i „ kto się wstrzymał od głosu”.
 4. Członkowie mogą głosować zawsze tylko na jedną z trzech opcji wymienionych w pkt. 3.
 5. Członek/członkowie Komisji Skrutacyjnej , o której mowa w par. 24 dokonują zliczenia oddanych głosów a informacje o wyniku głosowania przekazują Przewodniczącemu WZC.

§32

 1. Głosowania tajne zarządza Przewodniczący WZC:
  a) zawsze, w przypadku głosowań osobowych dotyczących wyborów i odwołania członków władz RBF, a także udzielenia absolutorium członkom władz RBF.
  b) na wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego WZC z własnej inicjatywy lub na wniosek zgłoszony przez grupę 10 członków RBF. Wniosek taki poddawany pod głosowanie jest w trybie głosowania jawnego.
 2. Głosowanie tajne polega na wypełnieniu i wrzuceniu do urny karty do głosowania wydanej przez Komisję Skrutacyjną każdemu z członków RBF obecnych na WZC.
 3. W załączniku do Regulaminu obrad WZC RBF określone są wzory kart do głosowania w głosowaniach tajnych.


§32a
Szczególne zasady głosowania w przypadku obrad prowadzonych zdalnie określone sa w Dziale XIVa.
DZIAŁ XII – POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE WŁADZ RBF

§33
Bierne prawo wyborcze w wyborach do władz RBF przysługuje zgodnie z art. 19 ust. 1 Statutu RBF osobom fizycznym będącym przedstawicielami członków obecnych na WZC.

§34
W przypadku wyborów Przewodniczącego Zarządu, wiceprzewodniczących i członków Zarządu :

 1. Wybór przeprowadza się spośród zgłoszonych kandydatów osobno na:
  – przewodniczącego Zarządu
  – wiceprzewodniczących Zarządu
  – członków zarządu
 2. Prawo do zgłaszania kandydatur ma każdy z członków RBF obecnych na WZC. Przewodniczący WZC ma obowiązek zapytać zgłoszona osobę o to, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
 3. Walne Zgromadzenia Członków na wniosek Przewodniczącego przyjmuje uchwałę o ilości Wiceprzewodniczących i Członków Zarządu.
 4. W przypadku wyboru Przewodniczącego Zarządu członkowie RBF głosują na jedną osobę spośród zgłoszonych kandydatów. Za osobę wybraną uznaje się tego z kandydatów, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów, wśród osób, które otrzymały największą liczbę głosów przeprowadza się głosowania dodatkowe.
 5. W przypadku wiceprzewodniczących zarządu członkowie RBF głosują na zgłoszonych kandydatów „en bloc” wskazując na karcie do głosowania osoby spośród zgłoszonych kandydatur.
  a) za osoby wybrane uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali największe liczby głosów.
  b) jeżeli liczba kandydatur przekracza liczbę wiceprzewodniczących ustaloną przez WZC, w przypadku równej liczby głosów kandydatów z dwu ostatnich miejsc przeprowadza się głosowanie dodatkowe .
 6. W przypadku członków zarządu, członkowie RBF głosują na zgłoszonych kandydatów „en bloc” wskazując na karcie do głosowania tyle osób spośród zgłoszonych kandydatur, ilu jest członków w zarządzie RBF.
  a) za osoby wybrane uznaje się tych kandydatów , którzy otrzymali największe liczby głosów.
  b) jeżeli liczba kandydatur przekracza liczbę członków ustalona przez WZC, w przypadku równej liczby głosów kandydatów z dwu ostatnich miejsc przeprowadza się głosowanie dodatkowe .

 

§35

 1. WZC podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF z działalności w roku poprzedzającym.
 2. Jeśli WZC nie udzieli absolutorium Zarządowi oznacza to automatycznie konieczność poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu nowego Zarządu zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 3. 3. W przypadku przyjęcia uchwały o odwołaniu Zarządu WZC przystępuje niezwłocznie do procedury wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków Zarządu zgodnie z par. 34.
DZIAŁ XIII – ZAMKNIĘCIE ZGROMADZENIA

§36
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZC ogłasza zamknięcie Zgromadzenia. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ RBF.

DZIAŁ XIV – PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RBF

§37

 1. Obrady WZC są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę WZC, stwierdzać prawomocność jego zwołania, liczbę wydanych mandatów, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i przyjętych wniosków.
 2. Za sporządzenie protokołów i ich archiwizacje odpowiada Biuro RBF.
 3. Częścią integralną protokołu, są listy obecności na WZC wraz z pełnomocnictwami oraz dokumentacja sporządzona przez Komisję Skrutacyjną.
 4. Z protokołem z WZC ma prawo zapoznać się każdy członek WZC.
DZIAŁ XIVa
SZCZEGÓŁNE ZASADY ORGANIZACJI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W PRZYPADKU ZDALNEJ FORMY OBRAD
 1.  W przypadku gdy nie jest możliwe z uwagi na przepisy prawa lub wyjątkowe okoliczności Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności. Taka forma może być zarządzona w drodze uchwały Zarządu.
 2. Członek RBF może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym
  b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet, w ramach której członkowie mogą wypowiadać się w toku obrad WZC, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku WZC.
 3. Biuro RBF jest odpowiedzialne za jasne i precyzyjne określenie procedur technicznych związanych z uczestnictwem w zdalnym WZC. O sposobie uczestnictwa i zasadach organizacyjnych członkowie powinni zostać poinformowani równocześnie z przesłaniem wszelkich materiałów dołączonych do informacji o zwołaniu WZC wysłanej zgodnie ze Statutem RBF
 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w par. 15 pkt. 3 może wynikać z przesłanego elektronicznie dokumentu na wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia adres poczty elektronicznej na co najmniej 1 dzień przed terminem WZC.
 5. Ustalenie obecności przedstawicieli członków podczas WZC może być przeprowadzone poprzez wskazanie, iż uczestnik Walnego Zgromadzenia bierze udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy użyciu takich środków. Lista obecności tworzona jest na podstawie ustalenia osób faktycznie biorących udział w WZC, co wynika z potwierdzenia tego udziału zgodnie z technicznymi możliwościami użytej formy oprogramowania do komunikacji.
 6. W przypadku Walnego Zgromadzenia Członków w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności nie maja zastosowania przepisy Działu IX dotyczące Komisji Skrutacyjnej.
 7. Głosowania podczas WZC prowadzone są przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania (aplikacji) przez Internet. Członek RBF po prawidłowym zarejestrowaniu ma możliwość oddania głosu „za”, „przeciw” lub „ wstrzymującego” z zapewnieniem systemu szyfrującego uwierzytelniającego . Zagwarantowana jest tajność w przypadku głosowań tajnych poprzez brak możliwości dostępu do weryfikacji wyników głosowania.
 8. Członek RBF prawidłowo poinformowany, który potwierdził udział w WZC nie może powoływać się na brak możliwości udziału w WZC albo brak możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od RBF, w szczególności takich jak wystąpienie siły wyższej lub awarie systemów komputerowych.
DZIAŁ XV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

 1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie obrad, Przewodniczący WZC może otworzyć dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszanie się.
 2. Głos podczas dyskusji mogą zabierać wszystkie osoby reprezentujące członków RBF oraz zaproszeni goście.
 3. Przewodniczący WZC ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza czas zwyczajowo przewidziany dla przemówień. Nie stosującemu się do uwag prowadzący może odebrać głos.
 4. W sprawach formalnych prowadzący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania jak na przykład przerwania dyskusji, zarządzenia przerwy w obradach i innych spraw proceduralnych.
 5. Wnioski formalne Przewodniczący WZC poddaje niezwłocznie głosowaniu.

§39

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem moja zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.