Szukaj
Close this search box.

Konsultacje w sprawie skrzyżowań kolejowo-tramwajowych

Ministerstwo Infrastruktury  przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu :

“Konieczność wydania nowego rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie wynika z braku uregulowań w tym zakresie w obecnym porządku prawnym. Przedmiotowa kwestia była w przeszłości uregulowana w zarządzeniu Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z liniami tramwajowymi (M.P. poz. 47), lecz zarządzenie to utraciło moc.
W projekcie zostały określone warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi i ich usytuowanie, które wynikają bezpośrednio ze specyfiki takich skrzyżowań (krzyżuje się tor kolejowy z torem tramwajowym). Jednocześnie w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu do skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z liniami tramwajowymi zastosowanie będą miały wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.”

Uwagi RBF w ramach konsultacji społecznych projektu można przeczytać  TUTAJ: Konsultacje RBF

Facebook
Twitter
LinkedIn