Szukaj
Close this search box.

Narada w MI w sprawie maszynistów kolejowych

W dniu 13  stycznia 2020 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie  przedstawicieli  MI ( przew. Tomasz Rurka) UTK (Piotr Combik) , RBF (Piotr Faryna, Adrian Furgalski), IGTL (Maciej Gładyga) i ZNPK (Wojciech Jurkiewicz)   w sprawie  projektów zmian do Ustawy o transporcie kolejowym  dotyczących    centralnego ośrodka  egzaminowania   maszynistów oraz  centralnego rejestru   maszynistów .

Podczas spotkania wyjaśniono szereg wątpliwości zgłaszanych przez organizacje społeczne   co do zmian w Ustawie. W szczególności projektodawcy donieśli się do :

  1. pytania w sprawie kosztów związanych  wdrażanymi zmianami. Chodziło tu głównie o delegowanie   egzaminatorów  do komisji  prowadzonych przez UTK oraz  kosztów  generowanych przez dodatkowe obowiązki  związane z  przekazywaniem przez przewoźników  danych do rejestru.

Uzyskano wyjaśnienie, że :

– odnośnie  rejestru maszynistów sam system  będzie tak skonstruowany ( narzędzia informatyczne) aby w minimalnym stopniu  obciążał przewoźnika. System będzie  zamówiony i zakupiony przez UTK podobnie jak cała operacja  testowania i wdrożenia. Licencje, dostęp i wykorzystanie systemu  będzie dla użytkowników bezpłatne.

– odnośnie  delegowania  egzaminatorów  do przeprowadzanych przez UTK egzaminów centralnych   w przypadku delegowania  egzaminatorów  z ośrodków szkolenia lub pracowników przewoźnika  będzie to proces  komercyjny tzn. UTK pokryje koszty ich delegacji i zatrudnienia  ze swoich środków.

– docelowo do systemu włączone zostaną również świadectwa maszynisty i medycyna pracy  – jako usprawnienie dla pracodawców

UTK i MI zobowiązały się do uzupełnienia uzasadnienia  projektu Ustawy odnośnie kwestii finansowych.

  1. pytania o  terminy  związane z   wejściem w życie nowych przepisów oraz  konsultacjami proponowanych rozwiązań

Uzyskano wyjaśnienie , iż   docelowy termin wejścia w życie  zmian ( co do  egzaminowania i rejestru) to  rok 2023. W ramach  procesu wdrażania   jeszcze w roku 2020 ( III kwartał) można spodziewać się  uchwalenia  zmian do Ustawy.  W ciągu  kolejnych 2 lat  Urząd Transportu kolejowego będzie  prowadził  szczegółowe testy  przygotowywanych  rozwiązań  informatycznych . Odnośnie rejestru maszynistów będą przewidziani   narzędzia  zarówno dla małych jak i średnich i  dużych podmiotów – od aplikacji  do instalacji  w telefonach komórkowych  aż do specjalnych platform  wymieniających dane. Zapewniono , iż   system jest projektowany  w taki sposób aby przewidzieć wszelkie sytuacje  nietypowe i wariantowo określić   wymagane informacje tak, aby  udział przewoźnika był jak najmniej uciążliwy i czasochłonny. Według deklaracji UTK   będzie to rozwiązanie przyjazne dla użytkowników i nie powinno  wprowadzać żadnych utrudnień a nawet  znaczne ułatwienia w stosunku do  obecnej sprawozdawczości a  rezultaty  będą bardzo korzystne ( bieżąca, online informacja  o czasie pracy maszynisty i innych  danych związanych z jego osobą).

  1. pytania  dotyczące okresów  prowadzenia egzaminów

Uzyskano zapewnienie , że  organizator ( UTK) będzie dysponował  odpowiednimi środkami  technicznymi (symulatory)  jak i osobowymi ( egzaminatorzy)  tak aby sprawnie przeprowadzić  egzaminy, na które zgłoszone będzie  zapotrzebowanie. Jednocześnie  zakłada się  wcześniejsze powiadomienie  przewoźników  o  terminach  egzaminów z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapewniono, że  organizacja pracy UTK   umożliwi  takie ustalenie  terminów, żeby  kolejne cykle sesji nie odbywały się zbyt rzadko, przy przewidywanym zapotrzebowaniu  obejmującym  nawet 1000  egzaminów rocznie.

  1. Ustalono, że   wskazana jest i będzie zrealizowana organizacja  dedykowanego spotkania otwartego z przewoźnikami i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Ponadto  dyskutowano o  równolegle  prowadzonych pracach nad  Ustawa o czasie pracy maszynistów. Ustawa ta  jest przygotowywana  jako projekt  zupełnie odrębny choć  oczywiście zapisy obu aktów  (zmiany do UoTK i Ustawy o czasie pracy maszynistów)  będą   zbieżne i ze sobą skorelowane. Projekt  Ustawy o czasie pracy maszynistów pojawi się  później i będzie poddany  konsultacjom  w  osobnym trybie.

Facebook
Twitter
LinkedIn