Stanowisko RBF w sprawie kierunków rozwoju przewozów intermodalnych

RBF  opracował stanowisko  w sprawie  projektu dokumentu:  “Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do roku 2040 roku, którego celem jest identyfikacja działań zmierzających do rozwoju transportu intermodalnego i uwzględnianie potrzeb w tym zakresie w ramach przyszłego dofinansowania w perspektywie finansowej UE 2021-2027.”. Stanowisko zostało przesłane  na ręce  Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Andrzeja […]

RBF w Radzie Przedsiębiorców Rzecznika MŚP

Z dniem 30 listopada 2020 r.   RBF  został   przyjety na członka  Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Ma na celu wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców; monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP; diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika; opiniowanie […]