REGULAMIN KONKURSU „POLSKIE NAGRODY KOLEJOWE”

REGULAMIN KONKURSU „POLSKIE NAGRODY KOLEJOWE”

 • Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Polskie Nagrody Kolejowe” zwanego dalej „konkursem”.
 2. Organizatorami konkursu są: PKP S.A. siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142A, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (03-734) ul. Targowa 74, Forum Kolejowe Railway Business Forum z siedzibą w Warszawie (00-095) Pl. Bankowy 2, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego z siedzibą w Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 125/127 oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 134.

 

 • Cel konkursu

 

Celem konkursu jest nagrodzenie osób, instytucji lub innych podmiotów, które wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami na rzecz kolejnictwa w Polsce, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 • Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne a także inne podmioty lub instytucje, zajmujące się działalnością związaną z transportem kolejowym, które wykazały się dużą aktywnością i szczególnymi osiągnięciami w tej dziedzinie, w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok w którym organizowany jest konkurs.
 2. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać za pomocą dedykowanego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia mogą być dokonywane w czterech kategoriach: Biznes, Innowacje, Instytucja i Bezpieczeństwo. Kapituła może przyznać dodatkowo nagrodę honorową za osiągnięcia wymienione w punkcie IV.8
  w okresie dłuższym niż wymieniony w punkcie III.1.
 1. Zgłoszenia do konkursu mogą być przesyłane:
 1. w wersji papierowej na adres: Forum Kolejowe Railway Business Forum, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
 2. elektronicznie na adres : rbf@rbf.net.pl
 3. bezpośredni przez Członków Kapituły konkursu na adres Forum Kolejowego Railway Business Forum
 1. Kandydaci do nagród w konkursie mogą być zgłaszani przez członków Kapituły konkursu (dalej także „Kapituły”) a także przez inne osoby.
 2. W przypadku kandydatów do nagród zgłaszanych bezpośrednio przez członków Kapituły, należy wykonać wobec nich obowiązek informacyjny administratora danych zgodnie z art. 13 RODO. W przypadku kandydatów do nagród zgłaszanych korespondencyjnie oraz za pomocą ankiet zamieszczonych na wskazanych przez organizatorów stronach internetowych, należy wykonać obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO.
 3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesyłać do dnia 8 maja 2019 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia na adres Forum Kolejowego Railway Business Forum).

 

 

 • Przebieg Konkursu

 

 1. Procedura wyłaniania nominowanych i laureatów konkursu jest realizowana przez Kapitułę konkursu.
 2. Kapitułę konkursu  tworzą:
 1. członkowie stali: po jednym przedstawicielu każdego organizatora,
 2. członkowie zaproszeni przez organizatorów, z tym, że na zaproszenie takiego członka muszą wyrazić zgodę wszyscy członkowie stali.
 1. Organizatorzy wyznaczają osoby do obsługi technicznej Kapituły, nie będące jej członkami. Osoby te organizują prace Kapituły i przygotowują odpowiednią dokumentację (dalej „sekretariat Kapituły”).
 2. Kapituła konkursu dokonuje wyboru nominowanych i laureatów spośród otrzymanych zgłoszeń.
 3. Kapituła konkursu w celu dokonania wyboru nominowanych i laureatów spotyka się na co najmniej dwóch posiedzeniach.
 4. W posiedzeniu Kapituły jej członkowie uczestniczą osobiście lub za pośrednictwem pisemnie upoważnionej osoby. Posiedzenie Kapituły jest ważne, jeżeli uczestniczą
  w nim wszyscy członkowie stali, bez względu na liczbę przybyłych członków zaproszonych, jeżeli wszyscy członkowie Kapituły zostali skutecznie powiadomieni o terminie posiedzenia co najmniej na 10 dni przed jego terminem.
 5. Kapituła może przyznać według swego uznania tytuł Laureat Konkursu „Polskie Nagrody Kolejowe”. Liczbę laureatów ustala Kapituła.
 6. Kryteria jakimi kieruje się Kapituła przy przyznawaniu nagród obejmują miedzy innymi:
 1. wyjątkowo korzystne lub tworzące perspektywę rozwoju wyniki organizacyjne
  i ekonomiczne prowadzonej działalności gospodarczej na rynku kolejowym,
 2. wyjątkowe osiągnięcia we wprowadzaniu nowych technologii, nowoczesnych wyrobów i urządzeń także z dziedziny rozwiązań niematerialnych i prawnych na rynku kolejowym,
 3. wyjątkowe osiągnięcia w rozwoju kolei pasażerskiej i towarowej, w szczególności regionalnych i aglomeracyjnych połączeń kolejowych, wzbogaceniu oferty przewozowej, wprowadzeniu nowoczesnego taboru itp.,
 4. szczególne osiągnięcia związane z funkcjonowaniem kolejowych przewozów towarowych, działań na rzecz nowych kierunków przewozów lub ich jakości,
 5. wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji kolei, działań związanych
  z przekazywaniem rzetelnych informacji a także działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu kolejowego, wybitne osiągnięcia w działalności edukacyjnej, naukowej
  i badawczej związanej z transportem szynowym,
 6. wyjątkowe zaangażowanie w pracy na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym, bezpieczeństwem przewozów, działania na rzecz zapobiegania zdarzeniom kolejowym lub minimalizujące szkody związane ze zdarzeniem.
 1. Na pierwszym posiedzeniu Kapituła ustala dokładną liczbę nominacji konkursowych. Liczba nominacji nie może być większa niż trzy w danej kategorii konkursowej. Każdy ze zgłoszonych kandydatów musi uzyskać akceptację minimum trzech członków Kapituły by znaleźć się na liście nominowanych.
 2. Sekretariat Kapituły wysyła do nominowanych oficjalny list z informacją o przyznanej nominacji w konkursie, wykonując jednocześnie obowiązek informacyjny.
 3. Drugie posiedzenie Kapituły powinno się odbyć nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przed ustaloną datą uroczystości wręczenia nagród w konkursie. Podczas tego posiedzenia Kapituła w drodze tajnego głosowania wybiera spośród nominowanych laureatów nagrody.
 4. Członkowie Kapituły, sekretariat Kapituły i organizatorzy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia.

 

 • Nagrody

 

 1. Oficjalne ujawnienie nazwisk laureatów następuje podczas uroczystej Gali wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w Warszawie.
 2. Nagrodami w konkursie są tytuły Laureata Konkursu „Polskie Nagrody Kolejowe” oraz pamiątkowe statuetki.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu uznaje się za akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.