Szukaj
Close this search box.

ARCADIS SP. Z O.O.

Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 28 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości ponad 3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie.

Arcadis w Polsce:
♦ma unikatową pozycję na rynku dzięki kompleksowości swojej oferty (infrastruktura, środowisko, woda, budynki)
♦zajmuje pozycję lidera w usługach projektowych (infrastruktura) i remediacyjnych (ochrona środowiska)
♦dysponuje wysokiej klasy kadrą inżynierów i ekspertów
♦przyczynia się do gospodarczego i społecznego rozwoju Polski, do powstawania nowych możliwości inwestycyjnych i handlowych, szybszej integracji Polski z UE.

Zakres usług:
♦studia wykonalności
♦koncepcje programowe
♦projekty budowlane i wykonawcze
♦dokumentację prawną, łącznie z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych i pozwoleniem na budowę
♦badania i dokumentację geologiczną, geotechniczną i hydrologiczną
♦analizy oddziaływania inwestycji na środowisko
♦analizy ekonomiczne i finansowe inwestycji kolejowych
♦pełnienie nadzorów inwestorskich i autorskich zgodnie z procedurami FIDIC

Firma posiada Certyfikat ISO 9001:2000.

Doświadczenie:
Firma ma doświadczenie w realizacji wielu dużych projektów w zakresie infrastruktury kolejowej, m.in.:
projekty kolejowe
♦Międzylesie – granica państwa – projekt budowlany, wykonawczy oraz materiały przetargowe przebudowy linii C-E 59
♦Podłęże – Bochnia – Biadoliny – prace przedprojektowe na linii E30, w tym badania geologiczne oraz dokumentacja geotechniczna; prace projektowe tj. opracowanie projektów budowalnych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
♦Biała Podlaska – Terespol – projekt budowlany, wykonawczy i nadzór autorski nad pracami modernizacyjnymi na linii E20
♦Węzeł przesiadkowy przy stadionie EURO2012 we Wrocławiu – koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumenty przetargowe
♦Modernizacja dworca kolejowego we Wrocławiu – koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumenty przetargowe w części peronowej, elektrycznej i teletechnicznej;
nadzory
♦Warszawa Wschodnia – Nasielsk – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi
♦Skierniewice – Łódź Widzew – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi
♦Modernizacja historycznego dworca kolejowego we Wrocławiu (nadzór nad pracami modernizacyjnymi i konserwatorskimi)

Arcadis jest firmą międzynarodową, obecną na rynkach Europy, USA, Ameryki Południowej i Azji. Ma w swym dorobku wiele dużych inwestycji kolejowych zrealizowanych na całym świecie, w tym:
♦budowa szybkiej kolei Frankfurt – Kolonia
♦modernizacja i rozbudowa linii kolejowej Amsterdam – Utrecht
♦budowa szybkiej kolei miejskiej w Amsterdamie
♦linii metra w San Paulo
♦linii kolejowej w Kalifornii
♦tunelu w Alpach dla szybkiej kolei Lyon – Turyn.

Firma wykonała również projekt poprawy przepustowości towarowej linii kolejowej Vitoria – Minas w Brazylii, opracowała program zarządzania tunelami kolejowymi w Holandii, projekt ultranowoczesnego mostu kolejowego na linii Lyon – Marsylia oraz modernizację systemu sygnalizacji dla linii metra w Londynie.

Arcadis wszędzie na świecie zapewnia tę samą, wysoką jakość dzięki synergii i wewnętrznej współpracy. Znajomość rynku lokalnego łączy z międzynarodowym doświadczeniem i know-how.


ARCADIS in Poland

The ARCADIS company in Poland offers consulting, engineering and project management services in infrastructure, environment and buildings. ARCADIS in Poland specializes in designing, supervision and management services in the rail and road infrastructure. Providing for the sustainable development of infrastructure and the natural environment is the prime company goal. ARCADIS in Poland is the part of the international ARCADIS group of companies, focused on mobility, sustainability and quality of life. ARCADIS develops, designs, implements, maintains and operates projects for companies and public administration. With more than 16,000 employees and over € 2 billion in gross revenue, the company achieved a strong position on the global as well as on local markets.

ARCADIS in Poland:
• Has a unique position on the market as a result of its comprehensive offer of services (infrastructure, environment, engineering)
• Keeps a leading position in designing services (infrastructure) and remediation (environmental protection)
• Has a highly qualified staff comprising of engineers and experts
• Contributes to the economic and social development of Poland, to the creation of new investment and commercial opportunities and faster integration of Poland with the EU.
The ARCADIS Rail Infrastructure Office in Wrocław was established on 1 April 2011 as a result of the takeover of the Elekol company, one of the biggest Polish design companies specialising in rail construction projects, by ARCADIS.

Scope of services
The Rail Infrastructure Office offers the following services:
• Feasibility studies
• Conceptual designs
• Basic and detailed designs
• Legal documentation, including location decisions and building permits
• Geological, geotechnical and hydrological surveys and documentations
• Environmental impact assessment studies
• Economic and financial analyses for rail projects
• Investor’s and author’s supervision in accordance with FIDIC procedures
The company has been ISO 9001:2000 certified.

Experience
The company has wide experience in rail infrastructure projects, such as:
• Railway projects:
o Międzylesie – State border – basic and detailed designs, tender documentation for modernization of C-E59 line
o Podłęże – Bochnia – Biadoliny – pre-design works for E30 line, including geological surveys and geotechnical documentation; design works, i.e. preparation of basic and detailed designs, as well as author’s supervision
o Biała Podlaska – Terespol – basic and detailed designs, author’s supervision for modernization of E20 line
o A EURO 2012 Stadium transfer node in Wrocław – conceptual, basic and detailed designs and tender documentation
o Modernization of a railway station in Wrocław – conceptual, basic and detailed designs, tender documentation for platforms, electric and teletechnical infrastructure
• Supervision:
o Warszawa Wschodnia – Nasielsk – project management and supervision of railway modernization works
o Skierniewice – ŁódĹş Widzew – project management and supervision of railway modernization works
o Modernization of a historic railway station in Wrocław (supervision of modernization and renovation works)

ARCADIS is an international company operating in Europe, the United States, South America and Asia. The company has performed a number of large railway projects all over the world, including:
• Construction of a high-speed line Frankfurt-Cologne
• Modernization and expansion of a rail line Amsterdam-Utrecht
• A fast urban railway in Amsterdam
• An underground line in San Paulo
• A railway line in California
• A tunnel for a high-speed railway Lyon – Turin through the Alps.

ARCADIS has also prepared a plan of increase of capacity of Vitoria – Minas rail line in Brazil, developed a management program for rail tunnels in the Netherlands, designed an ultramodern rail bridge in Lyon-Marseille line and developed a design for modernization of London underground’s signalling system.

Everywhere in the world, ARCADIS provides the same high quality through synergy and internal cooperation. The company connects knowledge of local markets with its international experience and know-how.

ARCADIS SP. Z O.O.

Centrala ul. Wołoska 22a
02-675Warszawa
tel: 48 22 203 20 00
fax: 48 22 203 20 01
email: arcadis@arcadis.pl
www: http://www.arcadis.com/pl

 

Biuro we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
tel: 48 71 73 40 500
fax: 48 71 73 40 600

Biuro Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu
ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław

tel:
+48 71 73 40 500
+48 71 73 40 601

fax: +48 71 73 40 600
e-mail: kolej@arcadis.pl

Prezes Zarządu:
Marcin Klammer

Dyrektor Biura Infrastruktury
Kolejowej we Wrocławiu:
Andrzej Bochenek

Dyrektor Pionu Kolejowego:
Teresa Zwiernik