Raport w sprawie rewitalizacji dworców kolejowych

Raport RBF w sprawie rewitalizacji dworców kolejowych
Zakres działalności dworca pasażerskiego w historii kolejnictwa zmieniał się i szczególnie w ostatnich kilkunastu latach widoczna stała się tendencja do ograniczenia jego typowych funkcji transportowych związanych z odprawą podróżnych (poczekalnie, przechowalnie bagażu, kasy). Konieczna jest zatem zmiana podejścia do sposobów zagospodarowania dworców, wzrost znaczenia funkcji komercyjnych oraz wykorzystania powierzchni na każdy inny cel, pozwalający uzyskać środki na utrzymanie obiektów. Wiele obiektów musi zostad zagospodarowanych na inne potrzeby lub zburzonych oraz zastąpionych funkcjonalnymi systemami informacji i odprawy podróżnych zlokalizowanymi na peronach albo w ich sąsiedztwie.

Stan techniczny obiektów dworcowych, szczególnie małych i wyłączonych z użytkowania jest bardzo zły. 65% dworców jest w złym stanie technicznym, 31% w tanie dostatecznym i jedynie 4% w stanie dobrym. Niestety, nie jest możliwa skokowa poprawa jakości funkcjonowania wszystkich dworców, ze względu na ich stan, zapóźnienia oraz niewystarczające środki. Należy założyć, że widoczne efekty poprawy stanu dworców będą pojawiać się w przeciągu 3-5 lat, a realizacja całego programu modernizacji dworców może zająć ok. 10 lat.

Dostrzegamy i pozytywnie oceniamy rozpoczęty 2 lata temu program modernizacji dworców kolejowych. Chod impulsem do ustanowienia w budżecie paostwa dotacji na modernizację obiektów dworcowych oraz przeznaczenia na ten cel także środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko był fakt organizacji Euro2012 i chęć zmniejszenia wstydu za stan infrastruktury dworcowej, mamy nadzieję, że po 2012 r. nie zmaleje, a wręcz wzrośnie, zaangażowanie finansowe Paostwa w tym zakresie. Rozpoczęte zostały procesy inwestycyjne na 77 obiektach dworcowych w 34 miejscowościach za kwotę ok. 980 mln zł. Koszt modernizacji wszystkich dworców kolejowych szacowany jest na około 4 mld zł. Trzeba zwrócid jednak uwagę na fakt racjonalizacji zagospodarowania powierzchni dworcowych przy okazji prowadzonych prac, tak aby uniknąd przeskalowania projektów i dostosowad je do rzeczywistych potrzeb w danej lokalizacji.

Na dworcach panuje zamieszanie, powstałe na skutek zarządzania elementami infrastruktury kolejowej służącymi do obsługi przewozu osób przez wiele podmiotów, których działalnośd jest słabo zintegrowana: PKP SA, PKP PLK, przewoźnicy kolejowi, PKP Energetyka, PKP Informatyka, Telekomunikacja Kolejowa, Dworzec Polski SA, służby miejskie oraz inne podmioty mające swoje siedziby lub prowadzące działalnośd w obrębie stacji. Dla poprawy efektywności gospodarowania i funkcjonalności stacji kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów dworcowych, niezbędna jest większa niż dotychczas integracja tych zadao. Zarysowuje się potrzeba stworzenia „jednego kolejowego okienka”, w którym byłaby załatwiana całość spraw z jakimi przychodzi klient lub inny użytkownik dworca.

Odpowiedzią PKP SA na problemy związane z zarządzaniem i utrzymaniem dworców stało się stworzenie spółki Dworzec Polski SA, która ma się zająć rewitalizacją dworców. Niestety, Dworzec Polski SA nie zaprezentował oficjalnie biznesplanu ani strategii działania a pomysły na jego funkcjonowanie zazwyczaj luźno przedstawiane są w publikacjach prasowych lub na forach internetowych. Taka sytuacja wywołuje słuszne zaniepokojenie przewoźników pasażerskich, bowiem według koncepcji Dworca Polskiego SA głównym źródłem finansowania jego funkcjonowania ma byd tak zwana, obowiązkowa „opłata dworcowa” wnoszona przez koleje pasażerskie. Ta opłata obciążająca koszty przewoźników może odbić się na cenach biletów kolejowych, co na pewno nie wpłynie na wzrost zainteresowania przejazdami koleją. Niejasna jest również rola spółki Dworzec Polski SA w koordynacji dworca kolejowego oraz peronów , które pozostają w gestii zarządcy infrastruktury kolejowej.

Dworzec Polski jest spółką zależną od PKP SA. Tymczasem, podmiot realizujący działalność w obrębie dworca kolejowego powinien być związany z zarządcą infrastruktury kolejowej, albowiem prowadzenie i kierowanie ruchem pociągów jest nierozerwalnie połączone z funkcjonowaniem stacji kolejowej (dworca). PKP PLK zarządza ponadto peronami, których funkcjonowanie musi być skoordynowane z działalnością dworca. W PKP PLK zlokalizowane są także informacje o ruchu pociągów i jego zakłóceniach, które szybko powinny byd przekazywane pasażerom na dworcach. Wydaje się, że przy reorganizacji

Chcesz pobrać raport? Zostaw swój adres email.