Niepełnosprawni a transport kolejowy – aktualny stan dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Podstawowym celem, jaki postawili sobie autorzy raportu, jest upowszechnienie informacji na temat dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych,a w ślad za tym zwiększenie szans na dalszą eliminację barier i poprawę sytuacji tych, którzy z różnych względów mają utrudniony dostęp do podroży koleją.

Raport składa się z:
• Części wstępnej,
• Rozdziału omawiającego dostępność transportu kolejowego dla osób z ograniczoną mobilnością w zakresie osiągnięć i problemów do rozwiązania,
• Przykładów dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych w innych krajach,
• Podsumowania,
• Załączników.

W części wstępnej zdefiniowano pojęcie „osoby o ograniczonej mobilności” na podstawie Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1300/2014, w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei UE dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Informacje te skonfrontowano z danymi o osobach niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim. Określono także cele dokumentu, wskazując na konieczność opracowania raportu na temat problemów osób niepełnosprawnych w zakresie podróżowania koleją, popularyzacji poruszanych zagadnień i przekazania wniosków – rekomendacji organom administracji publicznej, samorządom, organizacjom społecznym, mającym związek z transportem kolejowym i środowiskiem osób niepełnosprawnych. Przybliżono rys historyczny procesu działań związanego z dostosowaniem do obsługi niepełnosprawnych Wskazano także podmioty zaangażowane w problematykę dostępności transportu kolejowego oraz opisano obowiązujące uregulowania prawne (unijne i krajowe).

W części drugiej zaprezentowano problematykę związaną z szeroko rozumianą dostępnością. Zwrócono przy tym uwagę na szereg zagadnień dotyczących:
• infrastruktury przeznaczonej dla podróżnych,
• taboru przewozowego,
• urządzeń wspomagających wejście z peronu do wagonu,
• informacji dla podróżnych,
a także wymagań stawianych przed personelem do kontaktów z podróżnymi niepełnosprawnymi i jego szkoleniem oraz organizacji obsługi pasażerskiej. Omówienie poszczególnych zagadnień przeprowadzono w oparciu o kategorie parametrów podstawowych, wyspecyfikowanych w cytowanym rozporządzeniu Komisji. Poszczególne zagadnienia zostały bogato zilustrowane wieloma przykładami. Poruszono również potrzebę opracowania rozwiązań systemowych, albowiem istnieje wiele zagadnień związanych z szeroko rozumianą dostępnością, które powinny być jednoznacznie uregulowane i określone w stosownych przepisach. Zasygnalizowano także problematykę finansowania przedsięwzięć związanych z dostępnością.

W części trzeciej podano przykłady dostępności transportu kolejowego w innych krajach. Dla czytelników pragnących pogłębić wiedzę z zakresu poruszanej problematyki, podano adresy internetowe materiałów wizualnych związanych z tą problematyką.

W części czwartej stanowiącej podsumowanie, zamieszczono streszczenie raportu oraz rekomendacje. W rekomendacjach wskazano obszary wymagające wysiłków związanych z szeroko rozumianą poprawą możliwości, jakości i bezpieczeństwa podróży osób niepełnosprawnych. Rekomendacje kierowane są do wszystkich osób zajmujących się likwidowaniem barier technicznych, architektonicznych i organizacyjnych, ograniczających szeroko rozumianą dostępność transportu kolejowego dla osób z ograniczoną mobilnością, a więc dotyczą licencjonowanych przewoźników, zarządców infrastruktury, projektantów, pracowników nadzoru, osób pomagającym podróżnym i wreszcie osobom niepełnosprawnym. Ciekawy materiał znajdą tu także studenci i osoby interesujące się problematyką przewozu podróżnych.

W części piątej zawarto unikatowy, bogaty materiał zawierający różne przykłady dostępności infrastruktury i taboru przewoźników zagranicznych. Materiał ten został opracowany przez osoby niepełnosprawne, które w ramach specjalnie zorganizowanych wycieczek przemieszczały się po Europie transportem kolejowym.

Raport został rozpowszechniony poprzez kanały Internetu (branżowe portale kolejowe, strony internetowe poświęcone transportowi publicznemu, portale organizacji osób niepełnosprawnych, zainteresowane organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne).

Chcesz pobrać raport? Zostaw swój adres email.