POLSKIE NAGRODY KOLEJOWE 2019

Zapisy zamknięte

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATÓW DO NAGRODY „ Polskie Nagrody Kolejowe” ORAZ DANYCH OSÓB ZGŁASZANYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Forum Kolejowe Railway Business Forum z siedzibą: Plac Bankowy 2;  00-950 Warszawa, zwane dalej RBF
 2.    Administrator danych osobowych (RBF) przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie na podstawie udzielonej zgody.
 3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu   realizacji Konkursu „ Polskie Nagrody Kolejowe”, dalej zwany „Konkursem”;
 4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu,  o którym mowa w pkt 3odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 5. a)    podmioty będące organami władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. b)   podmioty będące  organizatorami Konkursu  oraz członkowie Kapituły Konkursowej na podstawie  zawartego porozumienia w sprawie organizacji Konkursu.
 7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania niemożliwym jest dokonanie zgłoszenia Kandydata do nagrody.
 9.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 10. a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 11. b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 12. c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1.    W związku z tym, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH OSÓB NOMINOWANYCH DO NAGRODY „ Polskie Nagrody Kolejowe”

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Forum Kolejowe Railway Business Forum z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, (00-095 Warszawa) zwana dalej RBF. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kierować na adres wskazany powyżej;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez RBF w celu organizacji konkursu „Polskie Nagrody Kolejowe” (dalej: „Konkurs”). W związku z nominowaniem Pani/Pana do udziału w Konkursie, RBF pozyskała Pani/Pana dane osobowe w zakresie dane zwykłe: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. Pani/Pana dane zostały pozyskane od osób zgłaszających nominowanych do Konkursu drogą korespondencyjną, od członków kapituły Konkursu (współorganizatorów Konkursu) oraz ze źródeł publicznie dostępnych:

 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, adres: Al. Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa);
 2. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, adres: Al. Jerozolimskie 125/127 (02-017 Warszawa);
 3. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, adres: Al. Jerozolimskie 142a, (02-305 Warszawa);
 4. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, adres: ul. Targowa 74, (03-734 Warszawa).

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez RBF jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes RBF wskazuje się zapewnienie sprawnej i prawidłowej organizacji Konkursu;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom poza wymienionych wyżej współorganizatorów Konkursu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z organizacji Konkursu;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym Konkurs zostanie zorganizowany, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne RBF, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od RBF dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez RBF w granicach obowiązujących przepisów prawa;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) RBF nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.