Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (WKD) świadczy usługi aglomeracyjnych przewozów pasażerskich dla ludności zamieszkującej w sześciu gminach oraz zachodniej części Warszawy. Oferta Spółki obejmuje przewozy na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem w Podkowie Leśnej do Milanówka. Długość linii wynosi 35,2 km, a w jej skład wchodzą 4 stacje i 24 przystanki osobowe.

Wzrost liczby przewożonych pasażerów WKD osiąga poprzez:

 • systematyczne rozszerzanie oferty przewozowej
 • dostosowywanie rozkładu jazdy pociągów do potrzeb pasażerów
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych

Warszawska Kolej Dojazdowa jest zarządcą infrastruktury w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonuje na zarządzanych liniach przewozy osób. Wykorzystuje do tego celu własny tabor oraz inne elementy infrastruktury takie jak napowietrzne i kablowe linie energetyczne, podstacje trakcyjne, własną sieć telekomunikacyjną przewodową i bezprzewodową oraz zaplecze warsztatowe. Tabor eksploatowany przez spółkę to 31 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94 oraz jeden zespół serii EN95, zasilanych z sieci trakcyjnej o napięciu 600V prądu stałego. Wszystkie przeglądy i naprawy taboru spółka realizuje we własnym zakresie, wykorzystując obiekty i urządzenia własnego zaplecza.

Strategia rozwoju Spółki na najbliższe 15 lat jest ściśle związana z zobowiązaniami właściciela – konsorcjum samorządów, w skład którego wchodzą: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na terenie których WKD realizuje przewozy.
Najważniejsze założenia strategiczne to:

 • wymiana taboru
 • modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym zmiana napięcia sieci trakcyjnej na 3000V
 • wdrożenie nowych systemów informacji o ruchu pociągów
 • wdrożenie nowych systemów dystrybucji i kontroli opłat za przejazd
 • rozbudowa systemu parkingów typu „Park & Ride”.

 


 

Warsaw Commuter Rail Ltd (WKD) provides the passenger transport services within the agglomeration for the residents of six communes and the western part of Warsaw. The Company offers transport services at the following route: Warsaw Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska with a branch line from Podkowa Leśna to Milanówek. The total length of the line is 35,2 km and consists of 4 stations and 24 passenger railway stops.

In 2008, the number of carried passengers increased by 6,2% comparing to 2007, and finally reached the 7 076 379. The transport volume shaped at the level of 1 174 000 train/km. The increase of the number of carried passengers in 2008 and previous years was achieved by WKD thanks to:

 • The extension of the offer for transport services
 • Continuous adaptation of the timetable to passengers’ needs
 • The increase of passenger safety

Warsaw Commuter Rail LTD is the infrastructure manager in connection with the Railway Transport Act and provides the passenger transport services on managed railway lines. WKD to realize these tasks uses its own assets, which consists of: the rolling stock, a power overhead line, a power-cable line, traction substations, telecommunication-cable or wireless line and maintenance workshop. The rolling stock operated on the WKD line includes 31 EN94 electric articulated trains and one EN95 articulated train, all adapted to the voltage of 600V DC. All rolling stock inspections and repairs are carried out by the Company on its own using objects and installations located at its workshop.

The Company’s strategy for the next 15 years is closely linked with the obligations of the owner – the consortium of local governments consisting of: the Local Government of Mazovia Voivodship and 6 communes, on the territories of which WKD provides its transport services. The main strategic assumptions include:

 • Replacement of rolling stock
 • Modernisation and development the railway infrastructure, includes increase the voltage of contact grid system to 3000V DC
 • Implementation of new passenger-traffic information systems
 • Implementation of new distribution and fare control systems
 • Development of the “Park & Ride” system of car park