Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. to firma oparta na historycznie ugruntowanej marce, mającej swój początek w słynnych w całej Europie Królewskich Głównych Warsztatach Naprawczych Kolei, powstałych w 1851 roku, funkcjonujących po II wojnie światowej jako ZNTK Bydgoszcz. Bagaż doświadczeń zdobytych w blisko 160-letniej historii, przy stałej dbałości o innowacyjność technologii, pozwala firmie skutecznie walczyć na współczesnym rynku europejskim. Firma stając przed wyzwaniami współczesnego transportu szynowego, stawia na mobilność wytwórczą firmy. Minione lata poświęciła na przyspieszenie technologiczne. Obrazuje to ilość i jakość nowych produktów.

Główne obszary działania PESA Bydgoszcz S.A. to :

1. Budowa i naprawa taboru szynowego
dla odbiorców krajowych i zagranicznych:

– spalinowe zespoły trakcyjne
– elektryczne zespoły trakcyjne
– budowa i modernizacja tramwajów miejskich
– wagony pasażerskie różnych typów
– wagony towarowe do przewozu: kruszyw,
drewna, zbóż i chemikaliów
– lokomotywy spalinowe

2. Produkcja części dla przemysłu transportowego:

– konstrukcje stalowe wraz z obróbką
– kabiny sanitarne
– kontenery
– wstawki hamulcowe z dylatacjami

3. Usługi:

– spawanie konstrukcji stalowych
i zbiorników ciśnieniowych
– stolarskie
– badania i pomiary fizykochemiczne

 


 

Major areas of activity of PESA Bydgoszcz SA are:

1. Construction and repair of the rolling stock for both state and foreign Customers:
– diesel multiple units
– electric multiple units
– diesel multiple units
– city trams
– passenger coaches
– freight cars for transportation of: aggregates, lumber, grains, chemical materials
– diesel locomotives.

2. Production of parts for transport industry:
– iron castings
– steel constructions
– toilet modules
– containers
– brake inserts with expansion joints.

3. Services:
– welding of steel constructions and pressure vessels
– joinery
– physical chemistry testing and measurements.

Rail Vehicles PESA Bydgoszcz SA is a company based on historic trademark, having it’s beginning with famous in the whole Europe – Royal Rail Main Modernization Workshops, established in 1851, operating after World War II as ZNTK Bydgoszcz. Experience gained in almost 160 years of history, with constant care of technology innovation, allows the company to fight effectively on contemporary European market. The company, facing challenges of modern rail transport, emphasizes mobility of manufacture. Recent years were devoted to technological acceleration. It is visible with the number and quality of new products.

PESA Bydgoszcz SA produces: electric multiple units, diesel multiple units, low-floor trams; modernizes and rebuilds: passenger coaches of all types, locomotives and freight wagons.