Działamy na polskim rynku od ponad 10 lat. Jesteśmy niezależną kancelarią prawną, stworzoną przez osoby ściśle związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nasz zespół to prawie 40 prawników, w tym 9 z nich posiada stopień doktora nauk prawnych oraz jeden doktora habilitowanego.
Naszymi klientami są wiodące polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, a także instytucje publiczne. Mamy szerokie doświadczenie w świadczeniu usług dla uczestników rynku energii, branży kolejowej i lotniczej, a także dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz zawodowego. Świadczymy kompleksowe usługi związane z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem i zarządzaniem oraz doradzamy w kwestiach ochrony dóbr kultury. Specjalizujemy się w legislacji i działalności regulowanej.
Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz spółek z szeroko pojętej branży kolejowej, w tym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, firm budowlanych, producentów taboru oraz elementów infrastruktury i innych podmiotów działających w tym sektorze. Świadczymy pomoc prawną na rzecz operatorów terminali intermodalnych, spedytorów oraz operatorów portów morskich. Wspieramy dynamicznie rozwijający się rynek przewozów kontenerowych łączących transport morski, wodny, kolejowy oraz drogowy.

Zakres naszego doradztwa obejmuje m.in. postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w tym postępowania kontrolne, dotyczące uzyskiwania zezwoleń i świadectw dopuszczających do eksploatacji typu pojazdów kolejowych, uzyskiwania licencji, certyfikatów, autoryzacji i świadectw bezpieczeństwa. Doradzamy w kwestiach związanych z regulacjami prawa unijnego oraz procesami inwestycyjnymi w sektorze transportu kolejowego. Reprezentujemy naszych Klientów także przed innymi organami administracji oraz przed sądami (w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Świadczymy stałą obsługę prawną przedsiębiorstw branży kolejowej. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne, mapy drogowe postępowań z zakresu prawa kolejowego i zagadnień pokrewnych, dokonujemy analizy umów oraz sporządzamy umowy dla przedsiębiorstw.
Z sukcesem świadczymy pomoc prawną w obszarze roszczeń z tytułu wadliwej dokumentacji projektowej, nieterminowego przekazania placu terenu budowy, kosztów ogólnych budowy, naliczonych kar umownych, odmowy udzielenia zamknięć torowych, zapłaty wynagrodzenia i jego podwyższenia, rozliczenia wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, skuteczności odstąpienia od umowy, robót gwarancyjnych czy nieuzasadnionego skorzystania przez inwestora z zabezpieczenia.

Prowadzimy audyty oraz sporządzamy projekty systemów zarządzania bezpieczeństwem czy regulaminów pracy bocznic kolejowych. Reprezentujemy Klientów we współpracy z notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi i kontrolującymi, podmiotami uprawnionymi oraz jednostkami oceniającymi a także w postępowaniach kontrolnych i w przedmiocie nałożenia kary lub wymierzenia sankcji przez organy administracji publicznej.

Sporządzamy opinie prawne, tworzymy i oceniamy umowy na zakup taboru a także umowy spedycji, przewozu, dostępu do infrastruktury i inne.ELŻANOWSKI CHERKA & WĄSOWSKI Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa
ul. Zbigniewa Herberta 8 (dawniej Leona Kruczkowskiego), 00-380 Warszawa | tel.: +48 22 745 32 35/36 | faks: +48 22 621 21 32 REGON: 140326747 | NIP: 525-23-49-437 | KRS: 0000245117 | www.echw.pl