Certyfikacja Infrastruktury Transportu Spółka z o.o. (CIT) z siedzibą we Wrocławiu, została utworzona w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych w dniu 26 stycznia 2010 roku.

CIT jest jednostką notyfikowaną nr NB 2365 do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.

W naszej ofercie znajdują się:

♦ certyfikacja podsystemu „infrastruktura” i „energia” na zgodność z wymaganiami interoperacyjności
♦ szkolenia otwarte dotyczące interoperacyjności
♦ sporządzanie analiz i opracowań dot. interoperacyjności
♦ usługi dotyczące bocznic kolejowych.

Oferujemy następujące usługi na rzecz sektora kolei, wykraczające poza zakres certyfikacji:
• sporządzanie analiz i opracowań dot. interoperacyjności, w tym:
♦ porównanie polskich przepisów budowlanych z wymaganiami TSI,
♦ analiza wymagań, dotyczących uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów
strukturalnych
♦ analiza wymagań, dotyczących uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych
(lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów towarowych, pojazdów specjalnych itp.),
• szkolenia otwarte dotyczące interoperacyjności
• usługi dotyczące bocznic kolejowych, w tym:
♦ opracowanie dokumentacji, koniecznej do uzyskania Świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy
kolejowej,
♦ nadzór nad stanem technicznym bocznicy kolejowej,
♦ nadzór inwestorski, w ramach inwestycji związanych z budową, modernizacją i remontami bocznic
kolejowych.